Sara Suppan

I

...

I

...

V

Untitled (Flag)

Inkjet on silk, 24x38", 2018